Ondernemingsgegevens

Vintime BV
Louis Van Bauwelstraat 2 bus 5
2222 Wiekevorst
info@vintime.be

0672657782
BE0672657782

Vintime bvba RPR Mechelen


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Vintime, een bv met maatschappelijke zetel te Louis van Bauwelstraat 2 bus 5, 2222 Wiekevorst, BTW BE 0   672657782, RPR Mechelen (hierna 'Vintime') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (‘klant’). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Vintime moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Vintime aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief btw en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Tenzij anders vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Vintime niet. Vintime is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vintime is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Vintime. Vintime kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Behoudens andersluidend schriftelijk beding zijn aanbiedingen op de website steeds zonder verbintenis en kunnen zij steeds worden ingetrokken. Aanbiedingen zijn ondeelbaar en de meest recente aanbieding vervangt de voorgaande. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Vintime. Vintime is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van een reden aan de klant medegedeeld.

Na het plaatsen van een bestelling die door Vintime werd aanvaard, ontvangt de koper een bevestiging per e-mail met hierop een uniek ordernummer, alsook een samenvatting van de bestelling.

Gezien de bepalingen van de wet op de verkoop van alcohol, verkoopt Vintime geen alcoholhoudende dranken aan minderjarigen.  Wij behouden ons het recht een bewijs van identiteit te vragen aan een koper waarvan we vermoeden dat hij minderjarig is

 De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijze

  • Kredietkaart

  • Bankkaart 

Vintime is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden alleen geleverd in België.

De levering gebeurt door DHL, zodra beschikbaar zal de traceercode doorgestuurd worden naar de klant. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Vintime bvba.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Vintime was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Vintime. 

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Vintime te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Vintime. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Vintime, Louis van Bauwelstraat 2 bus 5, 2222 Wiekevorst, info@vintime.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Wij zullen de goederen afhalen.  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Vintime zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Vintime bv alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Vintime bv op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Vintime bvba wachten met de terugbetaling totdat het alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Vintime geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Vintime betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Vintime bvba kan via e-mail bereikt worden via info@vintime.be. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Vintime bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 75 euro per factuur. 

 Onverminderd het voorgaande behoudt Vintime bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  Het nalaten op gelijk welk moment door Vintime bvba om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Vintime bvba. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De klant kan zich ook wenden tot het ODR-platform (

http://ec.europa.eu/consumers/odr/).